Board logo

标题: 清民[福緣]雕龍銅鑲紅木牌 [打印本页]

作者: 上校    时间: 2019-7-8 15:34     标题: 清民[福緣]雕龍銅鑲紅木牌

長:150mm102mm×70mm×19mm,重:179g。器型周正,厚重大氣。正面雕龍圖案配[][]兩字,背面中央一古[]銅字,雙面銅畫嵌角,銅環下嵌綠松石或綠琉璃,兩側銅圓鼓釘鑲固。風格古樸典雅,純手工精製。無裂修補,全品如圖,1500包快遞。图片附件: 1.JPG (2019-7-8 15:33, 89.99 KB) / 下载次数 26
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523841&k=78162a6114c99b163100cc93745393ac&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 2.JPG (2019-7-8 15:33, 78.59 KB) / 下载次数 32
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523842&k=ebfd32239065fe389ac839745e963996&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 3.JPG (2019-7-8 15:33, 89.52 KB) / 下载次数 32
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523843&k=8158bb88acb610b899bcbe41ae02d296&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 4.JPG (2019-7-8 15:33, 76.63 KB) / 下载次数 33
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523844&k=0c761346ac22eb6097831972d8c632af&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 5.JPG (2019-7-8 15:33, 64.45 KB) / 下载次数 27
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523845&k=3948bdbd631cd32ac14c2423512781bb&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 6.JPG (2019-7-8 15:33, 83.31 KB) / 下载次数 31
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523846&k=5c4d14c4413d1b3f6407e62b8962937e&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 7.JPG (2019-7-8 15:33, 57.18 KB) / 下载次数 32
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523847&k=b95fabff42f0a1ffbdbb88c9ca2f5371&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 8.JPG (2019-7-8 15:34, 72.28 KB) / 下载次数 26
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523848&k=af67d7c0bb76f62c1b8d56ef9c719124&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 9.JPG (2019-7-8 15:34, 66.4 KB) / 下载次数 31
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523849&k=eb91f61d8fff4e49ec51eeccc00392a3&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 10.JPG (2019-7-8 15:34, 63.12 KB) / 下载次数 39
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523850&k=10deb1f6a32f5b92421948f851025223&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 11.JPG (2019-7-8 15:34, 53.72 KB) / 下载次数 23
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523851&k=ddaf1b9fc998b86f2af8b3cedfe5fdfe&t=1610859813&sid=6oHULL图片附件: 12.JPG (2019-7-8 15:34, 70.17 KB) / 下载次数 26
http://dcx8.com/attachment.php?aid=523852&k=6ae6d8f07c5016e8f96bfbeac6f17146&t=1610859813&sid=6oHULL


欢迎光临 古都收藏 (http://dcx8.com/) Powered by Discuz! 7.2